هدف از مغناطیس سنجی، شناخت عوارض زیرسطحی به کمک اندازه گرفتن میدان مغناطیسی است.    مغناطیس سنجی از جمله روشهای ژئوفیزیکی است که کاربردهای متعدد در زمینه های گوناگون دارد. قابلیت برداشت هوایی و دریایی علاوه بر برداشتهای زمینی، ارزانتر بودن نسبت به بسیاری از ...

هدف از مغناطیس سنجی، شناخت عوارض زیرسطحی به کمک اندازه گرفتن میدان مغناطیسی است.    مغناطیس سنجی از جمله روشهای ژئوفیزیکی است که کاربردهای ...